U nekim slučajevima zadati su konkretni zadaci uklanjanja određenih jedinjenja iz vode a pri čemu sve ostale supstance moraju ostati u vodi.

Uspešno smo uklonili:

  • Fluoride
  • Borate
  • Arsen,
  • Kiseonik – Deoksigenizacija
  • Nitrate (denitrifikacija na bazi jonoizmenjivača)

I to selektivno u nekoliko projekata.

U poslednje vreme utvrdjena količina arsena u vodi za piće postaje tema u više gradova istočne evrope a i kod nas postaje tema. Arsen u vodi može biti trovalentan ili petovalentan. Sa aspekta filtracije naši filteri skidaju selektivno arsen u bili kojem valentnom stanju i to ispod 10 mikrograma / lit što je prihvatljivo sa aspekta ljudske upotrebe. Arsen se skida na specifičan način što ukazuje na problem da na tržištu ima dosta trgovačkih pokušaja i poteza što se tiče filtera manjih kapaciteta koji navodno filtriraju arsen, što nije u konceptu sa naukom i često kupci nisu zadovoljni sa krajnjim efektima takvih uređaja i to sa pravom.

filteri specijalne namene

Prednost naših uređaja jeste u tome što sagledavanjem hemijske analize utvrđujemo najpovoljniji način filtriranja arsena. Naši filteri skidaju štetne elemente kao što je i arsen, a zdrave soli minerala ne.