Membranski filteri, reverzna osmoza i ultrafiltracija , sve viA?e se koristi za izdvajanje organskih i neorganskih tvari iz vode. Ovi ureA?aji su se koristili, uglavnom, na desalinaciji morske vode za potrebe vode za piA?e, ali se sve viA?e proA?iruje i tretman vode u medicinske i farmaceutske svrhe a u poslednjoj deceniji i kod reA?avanja problema sa otpadnim vodama. Osnovna komponenta u tom procesu je polupropustljiva membrana na A?ijoj povrA?ini i unutraA?njosti se deA?avaju sve promene. Pod dejstvom pritiska kroz nju prolazi deo vode, A?ista voda, a koncentrovani rastvor ostaje i odlazi kao otpadna voda.

membrane za reverznu osmozu

Problemi koji se javljaju pri projektovanju i konstrukciji ovih ureA?aja jesu obezbeA?enje membrana koje treba da izdrA?e visoke pritiske , kao i odgovarajuA?i kvalitet modula u pogledu dugotrajnosti u radu. Osnovna prednost ovih ureA?aja nad ostalim sistemima filtracije (adsorpcionim i jonoizmenjivaA?kim materijalima) je njegova trajnost u radu, bez regeneracije ili zamene modula sa membranama. Za efikasan rad postrojenja potrebno je obezbediti visoke radne pritiske i to do 16 bara.
Voda za reverznu osmozu i za ultrafiltraciju mora se prethodno izbistriti nekad omekA?ati i ukloniti viA?ak hlora i gvoA?A?a. Ovaj proces zovemo predtretman.

uredjaj za reverznu osmozu

Osnovni element ureA?aja za reverznu osmozu je RO modul. A?ini ga reverzna osmozna membrana smeA?tena u svoje kuA?iA?te. Membrana je proizvedena od specijalnih materijala kroz koji mogu proA?u mali molekuli, dok je prolaz veA?im molekulima nemoguA?. Voda struji povrA?inom membrane pod visokim pritiskom, kroz membranu prolaze molekuli vode koji se sakupljaju u kolektoru permeata koji razdvaja dve membrane i prolaskom kroz kolektor stiA?u do perforirane centralne cevi kojom napuA?taju RO modul. Ovaj deo A?iste vode se naziva permeat. Molekuli rastvorenih soli se koncentriA?u u delu vode koja struji povrA?inom membrane i taj deo se izvodi iz modula kao tzv. koncentrat, koji se odbacuje.

 

UreA?aji za reverznu osmozu sa membranama 4040

uredjaj za reverznu osmozu

 

reverzna osmoza tabela

Napomena: Svaki ureA?aj mora imati odreA?eni predtretman pre RO ureA?aja, koji zavisi od hemijske i mikrobioloA?kog sastava ulazne sirove vode ,
Za veA?e kapacitete kontaktirajte nas.