+381.23.831.413 office@waterscan.rs

UREĐAJI ZA REVERZNU OSMOZU

Uređaji za reverznu osmozu ili ili demineralizatori služe za prečišćavanje vode pomoću reverzne osmoze. Koriste se u cilju dobijanja demineralizovane vode.Voda bez minerala ima mnogobrojne namene, jer su iz nje uklonjeni joni, pa je veoma pogodna za sisteme koji su osetljivi na drugačiju vodu (vode za kotlove, vlaženje vazduha, dopunjavanje rashladnih uređaja,, dopunu sterilizatora itd.

Uređaji za rezervnu osmozu - Membranski filteri

Uređaji za reverznu osmozu, mebranski filteri i ultrafiltracija

Membranski filteri, reverzna osmoza i ultrafiltracija, sve više se koristi za izdvajanje organskih i neorganskih tvari iz vode. Ovi uređaji su se koristili, uglavnom, na desalinaciji morske vode za potrebe vode za piće, ali se sve više proširuje i tretman vode u medicinske i farmaceutske svrhe a u poslednjoj deceniji i kod rešavanja problema sa otpadnim vodama. Osnovna komponenta u tom procesu je polupropustljiva membrana na čijoj površini i unutrašnjosti se dešavaju sve promene. Pod dejstvom pritiska kroz nju prolazi deo vode, čista voda, a koncentrovani rastvor ostaje i odlazi kao otpadna voda.

Problemi koji se javljaju pri projektovanju

Uređaji za rezervnu osmozu: Problemi koji se javljaju pri projektovanju i konstrukciji ovih uređaja jesu obezbeđenje membrana koje treba da izdrže visoke pritiske , kao i odgovarajući kvalitet modula u pogledu dugotrajnosti u radu. Osnovna prednost ovih uređaja nad ostalim sistemima filtracije (adsorpcionim i jonoizmenjivačkim materijalima) je njegova trajnost u radu, bez regeneracije ili zamene modula sa membranama. Za efikasan rad postrojenja potrebno je obezbediti visoke radne pritiske i to do 16 bara.
Voda za reverznu osmozu i za ultrafiltraciju mora se prethodno izbistriti nekad omekšati i ukloniti višak hlora i gvožđa. Ovaj proces zovemo predtretman.

RO modul - Uređaji za rezervnu osmozu

Uređaji za reverznu osmozu sa membranama 4040

Osnovni element uređaja

Uređaja za reverznu osmozu: Osnovni element uređaja za reverznu osmozu je RO modul. Čini ga reverzna osmozna membrana smeštena u svoje kućište. Membrana je proizvedena od specijalnih materijala kroz koji mogu prođu mali molekuli, dok je prolaz većim molekulima nemoguć. Voda struji površinom membrane pod visokim pritiskom, kroz membranu prolaze molekuli vode koji se sakupljaju u kolektoru permeata koji razdvaja dve membrane i prolaskom kroz kolektor stižu do perforirane centralne cevi kojom napuštaju RO modul. Ovaj deo čiste vode se naziva permeat. Molekuli rastvorenih soli se koncentrišu u delu vode koja struji površinom membrane i taj deo se izvodi iz modula kao tzv. koncentrat, koji se odbacuje.

NAPOMENA: SVAKI UREĐAJ MORA IMATI ODREĐENI PREDTRETMAN PRE RO UREĐAJA, KOJI ZAVISI OD HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKOG SASTAVA ULAZNE SIROVE VODE ,
ZA VEĆE KAPACITETE KONTAKTIRAJTE NAS.